آریزو5 برقی توسط مدیران خودرو در پیست آزادی به نمایش درآمد!

آریزو5 برقی توسط مدیران خودرو در پیست آزادی به نمایش درآمد! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127355/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%885-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی