آرین پارس موتور، لاماری ایما را با رنگ‌های جدید وارد بازار می‌کند
آرین پارس موتور، لاماری ایما را با رنگ‌های جدید وارد بازار می‌کند – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130858/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی