آرین پارس موتور با سه محصول در هفدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان حضور دارد
آرین پارس موتور با سه محصول در هفدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان حضور دارد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/152274/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی