آزمایش‌های زمستانی جتور T-1، شاسی‌بلند آفرودی چری
آزمایش‌های زمستانی جتور T-1، شاسی‌بلند آفرودی چری – چرخان
منبع: https://charkhan.com/136579/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AA%D9%88%D8%B1-t-1%D8%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی