آغاز تحویل اولین سری از خودرو KMC J7 به مشتریان کرمان موتور
آغاز تحویل اولین سری از خودرو KMC J7 به مشتریان کرمان موتور – چرخان


منبع: https://charkhan.com/132398/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-kmc-j7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی