آغاز تحویل اولین سری خودرو وارداتی هیوندای النترا شرکت KTL
آغاز تحویل اولین سری خودرو وارداتی هیوندای النترا شرکت KTL – چرخان

منبع: https://charkhan.com/154979/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی