آغاز تحویل کی ام سی KMC X5 کرمان موتور
آغاز تحویل کی ام سی KMC X5 کرمان موتور – چرخان

منبع: https://charkhan.com/158414/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C-kmc-x5-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی