آغاز تولید اولین سری بایک BJ40 توسط دیار خودرو هم‌زمان با دهه فجر
آغاز تولید اولین سری بایک BJ40 توسط دیار خودرو هم‌زمان با دهه فجر – چرخان
منبع: https://charkhan.com/156878/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-bj40-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی