آغاز تولید ساینا اس دوگانه سوز سایپا از بهمن ماه سال جاری
آغاز تولید ساینا اس دوگانه سوز سایپا از بهمن ماه سال جاری – چرخان


منبع: https://charkhan.com/133390/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی