آغاز تولید سایپا شاهین دنده ای G با سامانه کنترل پایداری (ESC)؛ تصاویر
آغاز تولید سایپا شاهین دنده ای G با سامانه کنترل پایداری (ESC)؛ تصاویر – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148444/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-g-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی