آغاز ثبت نام برندگان قرعه‌کشی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در ایران خودرو
آغاز ثبت نام برندگان قرعه‌کشی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در ایران خودرو – چرخان


منبع: https://charkhan.com/133705/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی