آغاز روند فاکتور KMC J7 توسط کرمان موتور؛ بزودی در خیابان‌ها
آغاز روند فاکتور KMC J7 توسط کرمان موتور؛ بزودی در خیابان‌ها – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131228/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-kmc-j7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%9B-%D8%A8%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی