آغاز صادرات وانت آریسان 2 ایران خودرو به ارمنستان
آغاز صادرات وانت آریسان 2 ایران خودرو به ارمنستان – چرخان

منبع: https://charkhan.com/146919/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی