آغاز طرح فروش محدود پیکاپ فوتون دیزلی ایران خودرو دیزل
آغاز طرح فروش محدود پیکاپ فوتون دیزلی ایران خودرو دیزل – چرخان


منبع: https://charkhan.com/134709/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی