آغاز فروش فوق العاده کرمان موتور از 11 اردیبهشت ماه
آغاز فروش فوق العاده کرمان موتور از 11 اردیبهشت ماه – چرخان
منبع: https://charkhan.com/141399/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-11-%D8%A7%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی