آفرود هاوال بیگ داگ ۲۰۲۴ با پایه قیمتی ۱۷۳۰۰ دلار رونمایی شد
آفرود هاوال بیگ داگ ۲۰۲۴ با پایه قیمتی ۱۷۳۰۰ دلار رونمایی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/146840/%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%DA%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DB%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی