آمار مونتاژ خودرو کی ام سی ایکس 5 (KMC X5) کرمان موتور اعلام شد
آمار مونتاژ خودرو کی ام سی ایکس 5 (KMC X5) کرمان موتور اعلام شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/149040/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-5-kmc-x5-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی