آمیکو آسنا توربوشارژ با گیربکس دستی به‌زودی به بازار می‌آید
آمیکو آسنا توربوشارژ با گیربکس دستی به‌زودی به بازار می‌آید – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132039/%D8%A2%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی