آیین نامه واردات خودرو تصویب و به دولت ابلاغ شد!

آیین نامه واردات خودرو تصویب و به دولت ابلاغ شد! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/127803/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی