ابر‌خودروی ساخت افغانستان به جاده‌ها می‌رود
ابر‌خودروی ساخت افغانستان به جاده‌ها می‌رود – چرخانمنبع: https://charkhan.com/135075/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی