اجرا طرح ويژه خدمات پاييزي سايپايدك
اجرا طرح ويژه خدمات پاييزي سايپايدك – چرخان

منبع: https://charkhan.com/131776/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%83/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی