ارزش گمرکی بایک بیجینگ X55 دیار خودرو در دو تیپ اعلام شد
ارزش گمرکی بایک بیجینگ X55 دیار خودرو در دو تیپ اعلام شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/158525/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF-x55-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی