ارزش گمرکی خودرو وارداتی دانگ فنگ شاین مکس ایران خودرو در دو تیپ اعلام شد
ارزش گمرکی خودرو وارداتی دانگ فنگ شاین مکس ایران خودرو در دو تیپ اعلام شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/153656/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی