اسامی برخی از برندهای خودروهای وارداتی و داخلی وارد سامانه جامع گارانتی شد
اسامی برخی از برندهای خودروهای وارداتی و داخلی وارد سامانه جامع گارانتی شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/144603/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی