اس دبلیو ام G01 با نام KMC A5 توسط کرمان موتور به نمایشگاه خودرو مشهد می‌آید
اس دبلیو ام G01 با نام KMC A5 توسط کرمان موتور به نمایشگاه خودرو مشهد می‌آید – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148707/%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%85-g01-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-kmc-a5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی