اطلاعیه شرکت کرمان موتور در خصوص شرایط فروش و قیمت گذاری محصولات شرکت
اطلاعیه شرکت کرمان موتور در خصوص شرایط فروش و قیمت گذاری محصولات شرکت – چرخانمنبع: https://charkhan.com/143068/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی