اعلام برنامه‌های جدید گروه خودروسازی فردا؛ از عرضه بورسی تا خدمت جدید هوم پلاس سرویس
اعلام برنامه‌های جدید گروه خودروسازی فردا؛ از عرضه بورسی تا خدمت جدید هوم پلاس سرویس – چرخان

منبع: https://charkhan.com/135629/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی