افتتاح جدیدترین دستاوردهای هلدینگ رایزکو توسط معاون اول رئیس‌جمهور

افتتاح جدیدترین دستاوردهای هلدینگ رایزکو توسط معاون اول رئیس‌جمهور – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127952/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی