افتتاح دو کارخانه قطعه سازی گروه صنعتی کرمان موتور در بم

افتتاح دو کارخانه قطعه سازی گروه صنعتی کرمان موتور در بم – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128099/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی