افزایش کیفیت خودروهای فعلی و آتی، تمرکز اصلی سایپا است
افزایش کیفیت خودروهای فعلی و آتی، تمرکز اصلی سایپا است – چرخان
منبع: https://charkhan.com/137007/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی