الزام مراجعه به نمایندگی برای فعال‌سازی گارانتی خودرو حذف شد
الزام مراجعه به نمایندگی برای فعال‌سازی گارانتی خودرو حذف شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/133947/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی