امنیت در رانندگی با سیستم تشخیص علائم رانندگی (تابلو خوان) در خودرو فردا T5
امنیت در رانندگی با سیستم تشخیص علائم رانندگی (تابلو خوان) در خودرو فردا T5 – چرخانمنبع: https://charkhan.com/148088/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی