انتشار اولین تصاویر از نسخه برقی کراس‌اوور لاماری با نام جمعه!

انتشار اولین تصاویر از نسخه برقی کراس‌اوور لاماری با نام جمعه! – چرخان
منبع: https://charkhan.com/126929/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی