انتشار اولین تصاویر واضح از شاسی‌بلند بزرگ و پرچم‌دار جدید چری با نام تیگو 9
انتشار اولین تصاویر واضح از شاسی‌بلند بزرگ و پرچم‌دار جدید چری با نام تیگو 9 – چرخانمنبع: https://charkhan.com/133618/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی