انتقاد رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی
انتقاد رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی – چرخان
منبع: https://charkhan.com/148921/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی