اوراق مرابحه کرمان موتور از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره‌نویسی شد

اوراق مرابحه کرمان موتور از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره‌نویسی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/159360/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی