اولین آئودی رسما وارد کشور شد؛ جذاب آلمانی آمد
اولین آئودی رسما وارد کشور شد؛ جذاب آلمانی آمد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/158258/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A6%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی