اولین تصاویر رسمی از شاسی‌بلند چری اکسید یائوگوانگ منتشر شد
اولین تصاویر رسمی از شاسی‌بلند چری اکسید یائوگوانگ منتشر شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129691/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی