اولین تصویر از سایپا کوییک SR و GR مونتاژی پارس خودرو منتشر شد
اولین تصویر از سایپا کوییک SR و GR مونتاژی پارس خودرو منتشر شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/135365/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-sr-%D9%88-gr-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%BE/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی