اولین تصویر از کابین وانت نیسان زامیاد راست فرمان صادراتی منتشر شد
اولین تصویر از کابین وانت نیسان زامیاد راست فرمان صادراتی منتشر شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/146779/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی