اولین حضور گک امپاو در نمایشگاه وزارت صنعت + فیلم
اولین حضور گک امپاو در نمایشگاه وزارت صنعت + فیلم – چرخان
منبع: https://charkhan.com/148550/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی