اولین خودرو از نسل جدید تیارا روی خط تولید مکث موتور رفت
اولین خودرو از نسل جدید تیارا روی خط تولید مکث موتور رفت – چرخان

منبع: https://charkhan.com/153415/%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-new-tiara/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی