اولین محصول برقی تاریخ رولزرویس معرفی شد، کوپه فوق لوکس اسپکتر
اولین محصول برقی تاریخ رولزرویس معرفی شد، کوپه فوق لوکس اسپکتر – چرخانمنبع: https://charkhan.com/130574/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی