اولین محموله قابل عرضه خودروهای برند چانگان توسط سایپا وارد کشور شد
اولین محموله قابل عرضه خودروهای برند چانگان توسط سایپا وارد کشور شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/137745/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی