اولین مرحله فروش بستیون T77 و هونگچی H5 آغاز شد
اولین مرحله فروش بستیون T77 و هونگچی H5 آغاز شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/152354/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86-t77-%D9%88-%D9%87%D9%88%D9%86%DA%AF%DA%86%DB%8C-h5-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی