اولین میکروکار برقی ایرانی با نام اکسیژن معرفی شد

اولین میکروکار برقی ایرانی با نام اکسیژن معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127734/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی