اولین نسخه‌های مونتاژی هایما 7x در ایران خودرو دیده شد
اولین نسخه‌های مونتاژی هایما 7x در ایران خودرو دیده شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/135508/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-7x-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی