اولین نمایندگی کرمان موتور با استانداردهای جدید افتتاح شد
اولین نمایندگی کرمان موتور با استانداردهای جدید افتتاح شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/148024/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی