اولین گردهمایی خودرویی سال ۱۴۰۲ در مهد فرهنگ و هنر؛ شیراز میزبان نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته
اولین گردهمایی خودرویی سال ۱۴۰۲ در مهد فرهنگ و هنر؛ شیراز میزبان نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته – چرخانمنبع: https://charkhan.com/141586/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی