اومودا5 با نام فونیکس FX توسط مدیران خودرو معرفی و مورد تست قرار گرفت
اومودا5 با نام فونیکس FX توسط مدیران خودرو معرفی و مورد تست قرار گرفت – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131023/%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A75-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-fx-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی